Informace o zpracování osobních údajů a cookies

 

Úvod

Společnost INCORP a.s. Vás chce ubezpečit, že ochranu Vašich osobních údajů bere velmi vážně a plní veškeré povinnosti, které jí ukládají relevantní právní předpisy, zejména nařízení EVROPSKéHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“), zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Identifikace správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je společnost INCORP a.s., IČ: 28356829, se sídlem Národní 60/28, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 22183.

Kontaktní údaje správce: e-mailová adresa info@incorp.media

Správce Vašich osobních údajů bude kontrolovat, jak Vaše osobní údaje budou zpracovávány a pro jaké účely. Současně Vás chceme ujistit, že jsme přijali nezbytná technická a organizační opatření, aby Vaše údaje byly v bezpečí. Připojujeme též informace o tom, jakým způsobem bude správce Vaše osobní údaje zpracovávat.

A) Informace o zpracování osobních údajů partnerů INCORP a.s. a jejich kontaktních osob

Typy zpracovávaných osobních údajů:

Pokud jste naším obchodním partnerem zpracováváme následující osobní údaje:

Vesměs jde o osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s uskutečněním naší vzájemné spolupráce, není ale vyloučeno v odůvodněných případech vyhledání takových údajů z otevřených zdrojů.

Účely zpracování

Osobní údaje jsou využívány zejména za účelem:

Pro tyto účely budou používány veškeré osobní údaje uvedené výše.

Výše uvedené osobní údaje mohou být využívány též pro účely přímého marketingu, tedy zasílání nabídek na produkty a služby INCORP a.s.

Pro účely přímého marketingu mohou být využívány zejména kontaktní údaje obchodního partnera, tedy jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, ale i informace o dosavadní spolupráci.

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Každé zpracování Vašich osobních údajů musí být založeno na některém právním základu zpracování vyjmenovaném v článku 6 GDPR. U zpracování osobních údajů bývá často zpracování podloženo několika právními důvody. Pokud by všechny důvody zpracování Vašich osobních údajů odpadly, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů zanechat.

Právní základem zpracování osobních údajů partnerů INCORP a.s. je:

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány po přiměřenou dobu s ohledem na účel zpracování. Při určení přiměřenosti bude vycházeno zejména z délky promlčecí doby případných pohledávek, pravděpodobnosti uplatnění právních nároků vůči INCORP a.s., obvyklých postupů na trhu, doporučení dozorových orgánů apod.

B) Společnost INCORP dále může zpracovávat osobní údaje osob, které zpracovává pro novinářské účely, tedy pro účely přípravy a publikace článků, reportáží a fotografií v rámci zpravodajských portálů provozovaných INCORP a.s.

Relevantní právní úpravu takového zpracování osobních údajů zahrnuje nejen GDPR, ale i článek 17 Listiny základních práv a svobod a §§ 17 až 23 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Typy zpracovávaných osobních údajů:

Jedná se o rozmanité informace, jejichž rozsah bude záviset na zájmu veřejnosti na informování o činnosti těchto osob. Všechny informace však nebudou publikované. Informace budou získány z vlastní rešeršní činnosti INCORP a.s., od zdrojů našich novinářů, ze zpráv dodaných tiskovými agenturami nebo převzatými z jiných médií.

Účely zpracování osobních údajů:

Právní základ zpracování:

Doba zpracování osobních údajů

INCORP a.s. archivuje zveřejněné texty a fotografie obvykle bez časového omezení.

V případě, že obdrží od subjektu údajů informaci, že zveřejněná informace nepřiměřeně zasahuje do jeho práv a toto své tvrzení vhodným způsobem prokáže, INCORP a.s. takovou skutečnost prověří a vhodným způsobem zareaguje (včetně výmazu osobních údajů ze zveřejněného článku a/nebo smazání článku jako celku).

I v případě smazání zveřejněného textu si však ponecháváme podklady, z nichž bylo při zveřejnění článku vycházeno, a dokumentární fotografie.

C) Zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies

Cookies představují malé soubory, které umožňují rozlišit jednotlivé počítače a individuální nastavení některých služeb. Tyto cookies servery INCORP a.s. ukládají pomocí webového prohlížeče do jednotlivých počítačů. Díky cookies weby INCORP a.s. poznají při další návštěvě stejného uživatele za pomoci stejného počítače a prohlížeče.

Cookies umožňují zejména přizpůsobení obsahu webových stránek Vašim potřebám a preferencím. Neznamenají však žádné nebezpečí pro počítač jako takový. Přesto mají cookies význam pro ochranu soukromí. Navštívený web si totiž může ukládat do cookies jakékoliv informace, kteréo návštěvníkovi zjistí a může tak postupně zjišťovat zájmy konkrétního návštěvníka. V žádném případě však nelze cookies použít pro zjištění totožnosti návštěvníků.

Na našich webových stránkách používáme čtyři kategorie souborů cookies zaměřené na:

Podle § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění účinném od 1. 1. 2022, je k užití cookies (vyjma cookies nezbytných) nutný Váš souhlas. K udělení souhlasu, nastavení, nebo naopak nesouhlasu slouží cookies lišta, která se Vám zobrazí po otevření webových stránek zpravodajského portálu INCORP a.s. Funkčnost zpravodajských portálů INCORP a.s. není vázána na to, zda udělíte nebo neudělíte souhlas s ukládáním cookies.

Za nezbytná cookies, u nichž se souhlas s jejich použitím nevyžaduje, se považují například:

I v případě nezbytných cookies máte právo na námitku podle článku 21 GDPR.

Nastavení cookies můžete kdykoliv změnit zde.

Druhy cookies

Podle doby uložení cookies ve Vašem počítači:

V rámci webů INCORP a.s. jsou požívány cookies pro následující účely:

Cookies nikdy nepoužíváme k získání informací, které by vedly k odhalení vaší identity, ani ke zjištění informací týkajících se Vašeho soukromého života. Prostřednictvím této webové stránky mohou s využitím cookies shromažďovat informace také třetí strany.

Pravidla reklamních systémů a reklamních partnerů

Google - více informací naleznete zde
Sklik - více informací naleznete zde
Facebook - více informací naleznete zde
Adform - více informací naleznete zde
MGID - více informací naleznete zde

Běžně používané webové prohlížeče umožňují spravovat cookies. Můžete tedy v sekci nastavení jednotlivá cookies mazat, blokovat, nebo zcela zakázat, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu Vašeho prohlížeče:

D) Obchodní sdělení

Některé osobní údaje může INCORP a.s. využít pro zasílání obchodních sdělení. INCORP obchodní sdělení šíří e-maily, nebo jinými elektronickými prostředky.

Obchodní sdělení mohou být zasílána těmto osobám:

Typy zpracovávaných osobních údajů:

V případě, že požádáte, aby Vás INCORP a.s. nekontaktoval se zasíláním obchodních sdělení, povede databázi osob, které nemá kontaktovat.

Právní základ zpracování

Odvolání souhlasu

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení můžete kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na e-mailovou adresu info@incorp.media.

Doba zpracování osobních údajů

Kontaktní údaje pro zasílání obchodních sdělení bude INCORP a.s. zpracovávat do té doby, kdy doručíte INCORP a.s. se zasíláním nesouhlas. I pak ale budeme zpracovávat základní údaje o tom, proč jsme Vám taková obchodní sdělení zasílali, po přiměřenou dobu k prokázání oprávněnosti takového zasílání.

E) Zpracování osobních údajů čtenářů webů INCORP a.s.

údaje o čtenářích zpravodajských webů INCORP a.s. získává zejména prostřednictvím cookies.

Typy zpracovávaných osobních údajů:

Právní základ zpracování

Každé zpracování Vašich osobních údajů musí být založeno na některém právním základu zpracování vyjmenovaném v článku 6 GDPR. U zpracování osobních údajů bývá často zpracování podloženo několika právními důvody. Pokud by všechny důvody zpracování Vašich osobních údajů odpadly, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů zanechat.

Doba zpracování osobních údajů

Doba zpracování uvedených osobních údajů je omezena na přiměřenou dobu, po kterou Vaše osobní údaje potřebujeme. Touto dobou je obvykle u většiny osobních údajů doba 1 roku.

Předávání osobních údajů třetím osobám

INCORP a.s. předává Vaše osobní údaje třetím osobám výlučně v případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat platný právní předpis, nebo souhlasí-li s tím subjekt údajů. Konkrétně mohou být osobní údaje zpřístupněny:

INCORP a.s. nepředává osobní údaje do zahraničí mimo EU. Nelze v konkrétním případě vyloučit, že ke zpracování Vašich osobních údajů dojde na počítačovém serveru umístěném mimo území EU, zejména v USA. V takovém případě bude předání osobních údajů předcházet uzavření Standardních smluvních doložek vydaných Evropskou komisí.

Stejně jako ostatní členové sdružení CPEx, z.s.p.o. (dále jen CPEx) používáme jednotný systém pro správu cookies (dále jen „CMP“). Na našich stránkách Vám zobrazujeme CMP, který je provozován dle pravidel a standardů evropského sdružení pro reklamu (iAB Europe). Více se o tomto systému můžete dozvědět zde: https://iabeurope.eu/transparency-consent-framework/. Tento systém je jednotný a vyžaduje od všech jeho členů, tedy i od nás, dodržování stejných pravidel.

Tento systém Vám umožňuje podrobnější nastavení cookies, resp. povolit cookies a na jejich základě zpracovávané osobních údajů, a to i pro jednotlivé účely či subjekty, které jsou v CMP uvedené. Vaše volby v CMP jsou tedy zaznamenány nejen pro nás, ale i pro další subjekty, které se tohoto systému účastní a které jsou transparentně v CMP uvedeny. Jedná se o:

Vámi provedené nastavení v systému CMP bude platit nejen na těch stránkách, kde jste nastavení učinili, ale rovněž i na těch stránkách ostatních členů sdružení CPEx a dalších subjektů, které mají rovněž tento systém nasazen.

F) Práva subjektu údajů

Máte následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů:

V případě osobních údajů zpracovávaných pro účely novinářské činnosti:

Právo na námitku

Toto právo umožňuje nechat přezkoumat zpracování osobních údajů prováděné na základě tzv. oprávněného zájmu. Toto právo je zakotveno v článku 21 GDPR.

Námitku proti zpracování osobních údajů může dotčená osoba vznést prostřednictvím e-mailové adresy: info@incorp.media

V případě uplatnění námitky nebude INCORP a.s. osobní údaje dále zpracovávat, pokud nebudou dány závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy subjektu údajů, nebo pokud nebudou zpracovávány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

V případě zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, je možné námitku uplatnit bez dalšího – není potřeba uvádět žádné důvody.

Závěr

Věříme, že nyní je vše jasné. Pokud byste ale čemukoliv nerozuměli nebo si nebyli něčím jistí, neváhejte se na nás obrátit a rádi Vám vše vysvětlíme.

Tato verze Informací o zpracování osobních údajů a cookies je platná od 27. 6. 2022.