Etický kodex novinářů mediální skupiny INCORP a.s.

 
Etický kodex novinářů mediální skupiny INCORP a.s. je platný pro všechny pracovníky a spolupracovníky, tedy zaměstnance i externisty, kteří se podílejí na tvorbě obsahu v médiích provozovaných společností INCORP a.s.. Kodex slouží redaktorům jako vodítko k tomu, jaké profesní a etické jednání se od nich očekává v rámci pracovních povinností. Zároveň slouží jako závazek vůči našim čtenářům. Serióznost médií skupiny INCORP a.s. a dobré jméno každého redaktora jsou základním předpokladem pro naplnění této funkce.

Čtenáři, tedy občané, mají právo na nezkreslené informace jak jim je zajišťuje čl.17 Listiny práva svobod, jež je součástí Ústavy České republiky. Novináři toto právo realizují svou činností a zavazují se, že informace, které předávají veřejnosti, nejsou vědomě nepravdivé či zkreslené. Zároveň je primárním zájem redaktorů čtenář a naplnění jeho práva, nikoliv zájem odborníků, politiků, inzerentů či jiných zájmových skupin.

Porušení etického kodexu je klasifikováno jako porušení pracovní kázně redaktora a pro zaměstnance či externistu může mít pracovněprávní následky včetně rozvázání pracovního poměru.

Etický kodex

1) Redaktoři se řídí zákony České republiky. Dbají na to, aby se striktně vyvarovali rasové, národnostní, třídní nebo náboženské diskriminaci nebo diskriminaci založené na příslušnosti k pohlaví či sexuální orientaci apod.

2) Povinností redaktorů je poskytovat čtenáři pravdivé, přesné a vědomě nezkreslené informace. Redaktoři mohou zveřejňovat pouze takové informace, jejichž původ je znám, a zároveň se zavazují, že nebudou zamlčovat důležité informace a skutečnosti. V případě, kdy zveřejní nepřesnou nebo nepravdivou informaci, musí být neprodleně opravena.

3) Redaktoři jsou povinni respektovat fakta, informace založené na ověřených zdrojích bez ohledu na důsledky, které to pro ně může být, a vyhledávat informace, které slouží všeobecnému zájmu. Mají také povinnost chránit své zdroje informací, pokud si to zdroje přejí, na požádání je však musí oznámit šéfredaktorovi.

4) Redaktoři rozlišují faktické údaje a osobní názory, neuchylují se k zaujatosti a hájí svobodu tisku a médií. Zároveň nepodléhají tlaku, například na zveřejnění nepravdivých informací, a nepoužívají nepoctivých prostředků k získávání informací. Redaktoři neslouží také zájmům úřadů, politiků, institucí, obchodních společností či podnikatelů a dělají vše proto, aby byli plně nezávislí

5) Redaktoři nesou osobní odpovědnost za své uveřejněné materiály a mají za povinnost vyvarovat se okolností, které by mohly ovlivnit publikaci jejich materiálů nebo informace v nich na úkor obohacení jich samotných. Každý článek, jehož zveřejnění může být spojeno s rizikem žaloby, je autor a editor povinen před uveřejněním konzultovat se šéfredaktorem. V případě nutnosti bude přizván právník společnosti INCORP a. s.

6) Redaktoři a další spolupracovníci společnosti nepřijímají například dary, které by mohly ovlivnit výsledek jejich práce, a vyvarují se konfliktu zájmů. Pokud obdrží finanční dar, vždy bude odevzdán společnosti INCORP a.s., která jej věnuje na charitu.

7) Redaktoři a další spolupracovníci či pracovníci médií společnosti INCORP a.s. hájí dobrou pověst médií a společnosti. Ctí dobré jméno společnosti a médií nejen při publikování a působení například na sociálních sítích a mají na paměti, že jsou spojováni se značkami, pro něž pracují. Zachovávají loajalitu svému titulu a společnosti i mimo pracovní dobu a neposkytují žádným způsobem dalším subjektům informace o plánované i vykonávané práci redakčního týmu či jednotlivých kolegů.

8) Žádný člen redakce ani spolupracovníci médií nebo společnosti nepublikují a nezveřejňují informace týkající se obchodní politiky společnosti INCORP a.s. a jí provozovaných médií, jako například záznamy z porady, zisky, projektové plány, finanční výsledky a další informace týkající se interního působení společnosti a médií. Nečiní tak ani v případě, že chtějí prezentovat svůj osobní pohled na některou z uvedených věcí.

9) Členové redakcí, zaměstnanci, externisté a další spolupracovníci médií společnosti nešíří žádné osobní informace o svých kolezích, zákaznících nebo partnerech či dodavatelích. Obchodní tajemství jsou považovány za důvěrné informace a jejich šíření či zveřejňování je zakázáno.

10) Redaktoři a další spolupracovníci médií a společnosti jako například fotografové nesmějí ke svému prospěchu využívat informace, které získávají při své práci, před jejich oficiálním zveřejněním. Zároveň nesmějí takové informace poskytnout před zveřejněním nikomu dalšímu. Nezneužívají výsad plynoucích z povolání novináře k prezentování svých osobních postojů ani nezneužívají výhod plynoucích z výkonu jejich povolání k uspokojování soukromých potřeb.

11) Redaktoři zpravidla nepíší o podnicích, v nichž mají oni či jejich rodinní příslušníci nebo osoby blízké významný majetkový podíl. Účast v politických stranách a zastupitelských orgánech nebo záměr kandidovat ve volbách jsou redaktoři povinni oznámit šéfredaktorovi.

12) Členové s spolupracovníci redakce se snaží vyvarovat konfliktu zájmů. Pokud jim střet zájmů hrozí, jsou povinni informovat svého šéfredaktora a vyvarovat se mu. Redaktoři jsou povinni vyloučit všechny činnosti, které by je mohly kompromitovat. Případná občanská, podnikatelská nebo politická angažovanost nesmí být v rozporu se zásadou etického kodexu a nezávislosti médií společnosti.

13) Zaměstnanci, externisté a další spolupracovníci společnosti a jí vlastněných médií nespolupracují s médii, která jsou přímými konkurenty společnosti a provozovaných médií. Zdůvodněnou výjimku musí písemně povolit vlastník. V případě nekolidující spolupráce musí být o této spolupráci předem informován šéfredaktor. Pokud redaktoři publikují materiály pro nepřímé konkurenty, jsou povinni tyto materiály nejprve nabídnout k využití v médiích společnosti INCORP a.s. Taková činnost navíc nesmí nijak ohrozit média společnosti a nesmí být vykonávána během pracovní doby. Pokud je působení v jiných nekonkurenčních médiích vedením redakce schváleno, musí být u jména redaktora uvedeno, že je redaktorem příslušného média společnosti INCORP a.s..

14) Redaktoři médií provozovaných společností se nepodílejí na tvorbě PR materiálů firem, zejména v případě, kdy by tato práce mohla vystavit nebo zpochybnit nezávislé postavení redakce a médií. Dbají také na to, aby nedošlo k zaměňování zpravodajských článků s publicistikou, tedy odlišují fakta od subjektivních názorů a komentáři či glosy vždy patřičně a viditelně označí.

15) Služební cesty prioritně hradí redakce ze svých rozpočtů. Pozvání na cesty od cizích subjektů nebo jejich proplácení od třetích stran lze akceptovat pouze za dodržení určitých podmínek a po schválení šéfredaktorem. Cesta musí mít smysl pro redakční práci a redakce si i v těchto případech zachová nestrannost. V případě pozvání na cesty či jejich proplácení od třetích stran bude o těchto cestách novinář nadále informovat nezaujatě. Redakce si nadále vyhrazuje právo na objektivní pohled včetně nezávislé kritiky

16) Redaktoři a další členové redakcí respektují práci konkurenčních médií a při přebírání informací z jiných médií uvádějí jejich původ. Zavazují se také dodržovat zásadu presumpce neviny a neidentifikovat příbuzné obětí nebo delikventů bez jejich jasného svolení. Jména obviněných a obžalovaných uvádějí pouze v případě, je-li to ve veřejném zájmu nebo pokud je jméno dotyčné osoby všeobecně známé a bylo již například publikováno v médiích.

17) Redaktoři se zavazují ověřovat si informace nejméně u dvou nezávislých zdrojů a na jeden zdroj spoléhají pouze v případě, že jej lze autenticky ověřit (například video či audionahrávka) či doložit. Informace publikují jasné a srozumitelné v nezavádějících kontextech. Pokud redaktor negativně informuje o osobě, společnosti apod., vždy se snaží získat její vyjádření k dané informaci.

18) Pokud redaktor zveřejní informaci, která nepřesná nebo nepravdivá, zavazuje se, že tak učinil omylem a chybu neprodleně napraví. Informuje o tom svého nadřízeného a v případě požadavku na omluvu tak také učiní.

Prohlášení o boji proti dezinformacím

Společnost INCORP a.s. prohlašuje, že neakceptuje jakékoliv náznaky šíření dezinformační tvorby ve svých médiích. V případě prokázání takové aktivity se zavazuje k razantním postihům dotyčných zaměstnanců a spolupracovníků, a to až do výše ukončení pracovního poměru s možností soudního postihu. Společnost INCORP a.s. ctí zásady demokracie, právního státu a odmítá šíření nenávisti vůči jakýmkoliv skupinám lidí bez ohledu na pohlaví, náboženské vyznání, barvu pleti apod.

Z výše uvedených důvodů společnost INCORP a.s. podporuje kvalitní nezávislou žurnalistiku a aktivity nezávislých skupin odhalující dezinformace a fake news. Aktivně spolupracujeme s vyšetřovateli Policie ČR a ctíme zákony ČR. Pokud bude společnost upozorněna na jakýkoliv materiál členů redakce s podezřením na takovéto aktivity, ihned zahájí interní vyšetřování s vyvozením důsledků.

Novináři pracující v médiích společnosti INCORP a.s. nejsou touto společností nijak ovlivňováni, jsou však povinni si správnost a pravdivost informací ověřovat, jak jim mimo jiné stanovuje i etický kodex společnosti a etický kodex novináře, stejně jako všeobecná etická pravidla.
 

1. 1. 2017 v Praze